Arizona State Trooper Brandon White - Route 91

Monday, October 1st

Alana & Niko talked with Route 91 survivor, Brandon White.  
00:04:10